Säännöt

I LUKU - NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS
1 §

Yhdistyksen nimi on Koneenrakennuskilta ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

2 §

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, tarkoituksena on:

 1. yhdistää Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUTin (myöh. LUT-Yliopisto) konetekniikan osaston opiskelijoita;
 2. herättää ja ylläpitää harrastusta ammatillisiin ja yleisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin;
 3. toimia yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Ylioppilaskunnan kanssa opiskelijoiden sosiaalisen ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi, sekä koulutuspoliittisissa kysymyksissä tekniikan opetuksen kehittämiseksi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, kuten myös muissa maamme teknillisissä korkeakouluissa ja yliopistoissa.
3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta:

 1. järjestää kokouksia, juhlia ja opintomatkoja jäsenilleen;
 2. järjestää korkeakoulupoliittisiin ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyviä opinto- ja tiedotustilaisuuksia;
 3. hoitaa killan tiedotustoimintaa julkaisemalla tiedotetta sekä jakamalla muuta mahdollista aineistoa jäsenistölle;
 4. auttaa uusia jäseniään perehtymään yliopistoon ja sen ilmapiiriin sekä selviytymään opintojen alkuvaiheessa ilmenevistä ongelmista;
 5. pitää yhteyttä alan järjestöihin ja yhdistyksen vanhoihin jäseniin;
 6. voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, omistaa kiinteää omaisuutta, vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, kerätä asianomaisella luvalla varoja sekä kantaa ja vastata niiden käytöstä;
 7. järjestää yhdessäolotilaisuuksia;
 8. toimii muilla edellisiin verrattavilla tavoilla.
4 §

Killan virallinen kieli on suomi.

II LUKU - JÄSENET JA JÄSENMAKSU
5 §

Killan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, vanhat jäsenet, kunniajäsenet ja kannatusjäsenet.

6 §

Varsinaiseksi jäseneksi pääsee Lappeenrannan teknillisen yliopiston konetekniikan osaston opiskelija, joka maksaa killan jäsenmaksun ja jonka killan hallitus suullisen tai kirjallisen anomuksen perusteella hyväksyy. Killan hallitus voi hyväksyä poikkeuksellisesti myös muun konetekniikasta kiinnostuneen henkilön killan varsinaiseksi jäseneksi.

7 §

Varsinainen jäsen muuttuu vanhaksi jäseneksi suoritettuaan LUT-Yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon tai lopetettuaan opintonsa konetekniikan osastolla. Lisäksi varsinainen jäsen muuttuu automaattisesti vanhaksi jäseneksi seitsemän (7) vuoden jälkeen, ellei jäsen ano hallitukselta lisäaikaa kirjallisesti. Vanhoiksi jäseniksi voi killan hallitus hyväksyä myös konetekniikan koulutusohjelman opettajat. Vanhoilla jäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

8 §

Kunniajäseneksi kilta voi kutsua henkilön, joka on ansioitunut killan toiminnassa tai muuten erityisellä tavalla edistänyt sen pyrkimyksiä, kun vähintään 2/3 läsnäolevista kannattaa kutsumista killan kokouksessa.

9 §

Kannatusjäseneksi voi killan hallitus hyväksyä luonnollisen tai juridisen henkilön, joka sitoutuu suorittamaan kannatusjäsenmaksun.

10 §

Varsinaiset ja kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan killalle kertaluontoisen jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää kilta järjestäytymiskokouksessaan.

11 §

Jäsen voi erota killasta ilmoittamalla tästä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta killan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

III LUKU - HALLINTO
12 §

Killan ylintä päätösvaltaa käyttää killan kokous sekä toimeenpanovaltaa järjestäytymiskokouksen valitsema hallitus.

13 §

Killan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja joku muu hallituksen määräämä hallituksen jäsen, kaksi yhdessä.

IV LUKU - TALOUS
14 §

Killan tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.

15 §

Killan talouden hoitoa valvovat tilin- tai toiminnantarkastajat, joille hallituksen on toimitettava tilit vähintään kuukautta ennen vuosikokousta ja muulloinkin pyydettäessä.

16 §

Tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto tulee toimittaa hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta ja muulloinkin pyydettäessä.

V LUKU - KILLAN KOKOUS
17 §

Killan kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kokouskutsussa, jonka on oltava killan virallisella ilmoitustaululla vähintään kuusi (6) vuorokautta ennen kokousta. Killan virallisella ilmoitustaululla tarkoitetaan killan verkkosivuja. Killan kokoukseen voidaan järjestää mahdollisuus osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Tällöin voidaan edellyttää kokoukseen osallistujilta ilmoittautumista etukäteen. Käytettävä etäosallistumistapa ja tieto etukäteisilmoittautumisesta ilmoitetaan kokouskutsussa, näistä päätöksen tekevät killan hallitus.

18 §

Killan kokous on päätösvaltainen, kun koollekutsuminen on tapahtunut sääntöjen mukaisesti. Killan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla jäsenillä, äänioikeus vain varsinaisilla jäsenillä.

19 §

Killan kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

20 §

Kilta kokoontuu:

 1. järjestäytymiskokoukseen marras-joulukuussa, jolloin ainakin;
  1. todetaan killan kokouksen päätösvaltaisuus;
  2. valitaan hallituksen puheenjohtaja;
  3. valitaan hallituksen muut jäsenet;
  4. valitaan jäsenet toimikuntiin;
  5. valitaan kaksi tilin- tai toiminnantarkastajaa henkilökohtaisine varamiehineen seuraavaksi vuodeksi;
  6. määrätään killan jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
  7. käsitellään kuluvan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 2. vuosikokoukseen maaliskuussa, jolloin ainakin käsitellään:
  1. toimintakertomus;
  2. tilinpäätös;
  3. tilin- tai toiminnantarkastuskertomus;
  4. vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille;
 3. ylimääräiseen kokoukseen hallituksen aloitteesta tai viiden (5) killan jäsenen hallitukselta sitä kirjallisesti vaatiessa. Kokous tulee pitää neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa tätä koskevan pyynnön esittämisestä.
21 §

Ellei säännöissä toisin mainita, tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa arpa.

22 §

Killan kokouksessa ensimmäistä kertaa käsittelyssä oleva asia pannaan pöydälle milloin viisi (5) kokouksen läsnäollutta äänivaltaista osanottajaa sitä vaatii, ellei kokous 3/4 äänten enemmistöllä julista asiaa kiireelliseksi, jolloin se on käsiteltävä samassa kokouksessa.

VI LUKU - HALLITUS
23 §

Killan järjestäytymiskokous valitsee hallituksen, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 7-10 muuta jäsentä.

24 §

Hallituksen tehtävänä on:

 1. hoitaa killan asioita;
 2. valmistella killan kokouksessa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;
 3. huolehtia killan hallinnosta sekä valvoa sääntöjen ja työjärjestyksen noudattamista;
 4. hoitaa killan omaisuutta ja taloutta;
 5. asettaa tarpeellisiksi katsomiaan jaostoja, valita niihin jäsenet sekä valvoa niiden toimintaa;
 6. valvoa toimikuntien ja – henkilöiden toimintaa;
 7. laatia vuosikertomus ja – tilinpäätös;
 8. laatia talousarvio ja toimintasuunnitelma;
 9. päättää killan edustuksesta;
 10. kutsua koolle killan kokoukset;
 11. Ylläpitää killan jäsenrekisteriä.
25 §

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi:

 1. varapuheenjohtaja, joka hoitaa puheenjohtajalle kuuluvia tehtäviä tämän ollessa estynyt;
 2. sihteeri, joka laatii pöytäkirjat killan hallituksen kokouksista, huolehtii ilmoituksista sekä killan arkistoista;
 3. rahastonhoitaja, joka hoitaa killan taloutta ja omaisuutta;
 4. emäntä ja isäntä;
 5. muiden jäsenten tehtäväjaosta hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan.

26 §

Puheenjohtajan tehtävänä on:

 1. edustaa kiltaa, ellei hallitus toisin päätä;
 2. kutsua koolle hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta;
 3. valvoa, että toimihenkilöt ja -kunnat täyttävät tehtävänsä;
 4. olla läsnä tilintarkastuksessa;
 5. esittää killan kokoukselle hallituksen esitykset.
27 §

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muut jäsenet valitsee killan järjestäytymiskokous kalenterivuodeksi kerrallaan. Jos hallituksen jäsen joutuu jättämään paikkansa kesken toimikauttaan, valitsee killan kokous jäsenen hänen tilalleen.

28 §

Hallituksen tulee nauttia killan jäsenten luottamusta. Killan kokous voi vapauttaa hallituksen tai sen jäsenen tehtävästään kesken toimikauden, ellei hallitus tai sen jäsen nauti killan luottamusta.

29 §

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kaikille sen jäsenille on kokouksesta tiedotettu ja jos läsnä on yli puolet (1/2) hallituksen jäsenistä siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos jäsenten äänet jakaantuvat tasan, on puheenjohtajan mielipide ratkaiseva, paitsi vaaleissa arpa. Hallituksen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä. Hallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkistaa seuraava kokous.

VII LUKU - JAOSTOT JA TOIMIHENKILÖT
30 §

Killan hallitus voi perustaa jaostoja. Ne ovat toimistaan vastuussa killan hallitukselle. Hallitus valitsee jaostojen jäsenet.

31 §

Jaostoissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jos äänet menevät tasan ratkaisee arpa. Hallituksen jäsenillä ja oltermannilla on läsnäolo- ja puheoikeus jaostojen kokouksissa.

32 §

Killan toimihenkilöitä ovat hallituksen jäsenten lisäksi jaostojen jäsenet sekä muut killan kokouksen valitsemat toimihenkilöt.

33 §

Killan toimihenkilöt valitaan näissä säännöissä mainituin poikkeuksin kalenterivuodeksi kerrallaan, ellei toimikautta ole päätetty sitäkin lyhyemmäksi.

VIII LUKU - ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
34 §

Milloin on valittava yhtä (1) useampia henkilöitä, on valinta suoritettava suhteellista vaalitapaa käyttäen, jos ainakin kaksi (2) kokouksen äänivaltaista osanottajaa sitä vaatii.

35 §

Killan tunnuksista, merkeistä sekä niiden käytöstä määrätään killan kokouksen hyväksymässä merkkiohjesäännössä.

36 §

Mikäli jäsen toiminnallaan tuottamuksellisesti aiheuttaa killalle vahinkoa, on killan hallituksella oikeus jäsentä kuultuaan erottaa jäsen killasta seuraavaan killan kokoukseen saakka. Killan kokouksella on oikeus päättää pidempiaikaisesta erottamisesta.

37 §

Kilta purkautuu, jos kilta tekee siitä päätöksen 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessaan, joiden kokouskutsussa on asiasta mainittu, ja joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Killan purkauduttua luovutetaan sen omaisuus Lappeenrannan teknillisen yliopiston konetekniikan osaston opiskelijoiden yhteiseksi hyväksi killan viimeisen kokouksen tarkemmin päättämällä tavalla.

38 §

Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä, jos muutosehdotus on hyväksytty kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta, molemmissa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

39 §

Muilta osin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

40 §

Nämä säännöt astuvat voimaan yhdistysrekisterin niihin vaatimin muutoksin, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin. Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.